FAQ

Aktualne normy i przepisy dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe

Aktualne normy i przepisy

Wyroby budowlane dopuszczane są do obrotu na rynku UE na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

Normy zharmonizowane z Rozporządzeniem CPR:


PN-EN 13229 – odnosi się do wkładów kominkowych
PN-EN 13240 – odnosi się do wolnostojących ogrzewaczy
PN-EN 15250 – odnosi się do ogrzewaczy akumulacyjnych
PN-EN 14785 – odnosi się do ogrzewaczy opalanych peletami

W przypadku urządzeń wydzielających ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła, bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy, bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza dopuszczać się będzie wyłącznie eksploatację tych urządzeń, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Wymogi dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy powietrza zawarte zostały w normie PN-EN 13229, która narzuca zarówno sposób ich badania, jak i dopuszczalne wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zgodnie z tym dokumentem, średnia emisja tlenku węgla w trakcie procesu spalania nie powinna przekraczać 3345 mg/Nm3, tj. 3000 ppm.

Bardziej restrykcyjne pod względem dopuszczalnych wielkości emisji dla akumulacyjnych ogrzewaczy powietrza są austriackie normy BImSchV 1 i BImSchV 2. Pierwsza z nich obowiązuje od 22 marca 2010 r. i określa maksymalną wartość emisji CO na poziomie 4000 mg/Nm3 dla urządzeń istniejących oraz 2000 mg/Nm3 dla urządzeń nowych. Z kolei norma BImSchV 2, obowiązująca od 31 grudnia 2014 r., dopuszcza w przypadku nowych urządzeń emisję tlenku węgla na poziomie nie większym niż 1250 mg/Nm3.

Wysokie wymagania stawia również Dyrektywa 2009/125/WE (Ecodesign), obejmująca wszystkie stosowane w budownictwie urządzenia wykorzystujące energię. Dyrektywa ta w większości przypadków podaje jedynie zasady i kryteria ustanawiania wymagań dla tego typu urządzeń przez ośrodki wykonawcze, natomiast szczegółowe wymagania podawane są dla tych urządzeń, które mają znaczący wpływ na środowisko naturalne oraz charakteryzują się znacznym udziałem w europejskim rynku. Wielkość emisji tlenku węgla do atmosfery zgodnie z Ecodesign w przypadku nowych urządzeń nie może przekraczać 1500 mg/Nm3.

***********************************************************************************

Sposób ogrzewania domu kominkiem został prawnie uregulowany na mocy nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002 poz. 690  § 132

***********************************************************************************

Uchwały sejmików a wprowadzenia na rynek polski produktów grzewczych:

- UCHWAŁA NR XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
- UCHWAŁA NR XXXII/367/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 26 września 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
- UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
- UCHWAŁA NR XLI/1405/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
-
UCHWAŁA NR XXXIX/941/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze Województwa Wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Termin wejścia w życie uchwały antysmogowej został ustalony na 1 maja 2018 r.